Premia w formie dotacji bezzwrotnej do zaciągniętego kredytu bankowego

Co można sfinansować w ramach działania?

 • Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (do 10%)
 • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części (m.in. fabryki, hale).
 • Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych.
 • Zakup używanych środków trwałych.
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 • Inne koszty związane z wdrożeniem technologii

Proces aplikowania o premię technologiczną:

1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o promesy udzielenia kredytu technologicznego.

2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami).

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4. Firma realizuje inwestycje (etapami lub w całości) z środków własnych oraz z kredytu lub w 100% z kredytu.

5. Instytucja wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna (bezzwrotna) stanowiąca spłatę części kredytu udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy mogą również być sfinansowane kredytem z Banku (nie ma konieczności posiadania wkładu własnego przez Firmę).

Firma na moment składania wniosku oprócz promesy z Banku musi posiadać również jedną, z określanych w regulaminie, form technologii tj.

 1. prawo własności przemysłowej,
 2. wyniki prac rozwojowych,
 3. wyniki badań aplikacyjnych,
 4. nieopatentowana wiedza techniczna.

(Dla celów Poddziałania, jako technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej (nwt) należy rozumieć taką wiedzę techniczną, która: umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług, jest wynikiem opracowań własnych dysponenta (wnioskodawcy lub podmiotu, od którego nwt jest nabywana) i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym nie jest wiedzą publicznie znaną.)

Poziom dofinansowania: zgodnie z mapą pomocy od 45% do 70%.

Minimalna i maksymalna wartość premii: nie ustalono.

Inne kluczowe kwestie projektowe rozpatrywane na etapie oceny:

Czy przedmiotem projektu jest realizacją inwestycji polegającej na:

 1. zakupie nowej technologii i jej wdrożeniu, albo
 2. wdrożeniu własnej nowej technologii.

Za technologię „nową” należy tutaj rozumieć technologię, która nie jest kopią/powieleniem innej, już istniejącej technologii

Czy przedmiotem inwestycji jest wdrożenie technologii, a nie wyłącznie nabycie środków trwałych, w których technologia ta została już wdrożona, zaś wnioskodawca jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności nabywanych środków trwałych?

Czy wprowadzone rozwiązania stanowią rozwinięcie znanych technologii – wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkości, wydajności?

Czy technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania o charakterze innowacyjnym, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych?

Czy nowe produkty (w tym usługi) to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę?

Znaczące udoskonalenia istniejących produktów polegają na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów.

Poziom nowości lub znaczącego ulepszenia (udoskonalenia) należy rozpatrywać w odniesieniu do produktów/procesów/usług dotychczas wytwarzanych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy – wymóg konieczny – innowacja m.in. na poziomie przedsiębiorstwa.

TERMINY:

Ogłoszenie naboru 9 marca 2023 r.

Rozpoczęcie naboru 23 marca 2023 r.

Zakończenie naboru 31 maja 2023 r.

ALOKACJA:

578 MLN PLN

OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY M.IN.:

 • doradztwo na etapie udokumentowania powstania technologii;
 • doradztwo na etapie aplikowania o dotacje (w tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie i zał.)
 • przygotowanie do panelu ekspertów (na etapie merytorycznym);
 • wsparcie i doradztwo na etapie rozliczenia premii technologicznej (w tym przygotowanie do kontroli);
 • przygotowanie Firmy do zachowania trwałości projektu.

TO, CO NAS WYRÓŻNIA OD KONKURENCJI TO M.IN.:

 • Zajmujemy się wyłącznie projektami, które najlepiej rokują, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na zapoznanie się z Inwestorem oraz jego inwestycją, w celu oszacowania szans na pozyskanie grantu;
 • ze względu na to, że nie zajmujemy się masowym przyjmowanie projektów, posiadamy bardzo wysoki poziom skuteczności, nie mniejszy niż 90% w roku 2022;
 • posiadamy bardzo duży poziom zadowolenia i satysfakcji: ponad 90% klientów wraca do Nas z kolejnymi projektami;
 • nie nakłaniamy „na siłę” – jeżeli Inwestor nie jest na ten moment przygotowany, współpracujemy, aby przygotować go na kolejny nabór;
 • rzetelnie oceniamy szansę na pozyskanie grantu, aby zostać Naszym klientem, Inwestor musi mieć m.in. 85% szans na zdobycie dotacji (ocena subiektywna dokonywana na podstawie konsultacji);
 • kompleksowo również rozliczamy pozyskaną dotację, dlatego tworzymy projekt tak, aby Inwestor miał jak najmniej problemów przy jego rozliczeniu.

%

pozytywnych ocen na etapie ocen formalnych w ostatnich 3 latach

(netto, zł) średnia wartość pojedynczego projektu w ostatnich 3 latach

liczba napisanych wniosków w ostatnich 3 latach

lat doświadczenia

%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji w ostatnich 3 latach

dni w roku dostępni dla Naszych klientów