Polska jest największym beneficjentem Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Pozyskane środki mają stanowić fundament innowacyjności przedsiębiorstw poprzez przyspieszenie transformacji cyfrowej, wdrożenie nowoczesnych technologii, promowanie energetyki zrównoważonej czy ochronę środowiska. Tego rodzaju działania pozwalają na wykorzystanie potencjału polskich firm, co przekłada się na zwiększenie komfortu życia wszystkich obywateli.

Fundusze unijne 2024 – o jakie dofinansowania będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy MŚP?

W obecnym roku przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dotacje unijne mające na celu szeroko pojęty rozwój działalności. Fundusze dedykowane są poszczególnym inwestycjom, których zadaniem będzie zwiększenie efektywności i konkurencyjności danego przedsiębiorstwa. Pozyskane środki będzie można przeznaczyć na nowoczesne technologie, rozwój zaawansowanych procesów bądź wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Takie działanie pozwoli poszerzyć ofertę firmy oraz wejść na nowe rynki. MŚP mogą pozyskać wsparcie na rozwój eksportu poprzez udział w targach lub promowanie swoich towarów na rynkach zagranicznych. Kluczową kwestią są również szkolenia kadry pracowniczej, co przekłada się na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Na ten cel także można przeznaczyć pozyskane środki unijne. 

Z jakich programów unijnych będzie można skorzystać w 2024 roku?

Na rok 2024, Unia Europejska przygotowała różnorodne formy wsparcia, z których będą mogli skorzystać polscy przedsiębiorcy, dostosowując je do swoich indywidualnych potrzeb. 

Programy na rok 2024:

1. Dotacje na badania oraz rozwój firm z terenu całej Polski. 

Ścieżka SMART – Działanie 1.1

Jest to dofinansowanie w ramach programu wsparcia FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Pozyskanie środków będzie możliwe w kilku rundach:

 • kwiecień – maj w konsorcjum, uwzględniając MŚP z alokacją w wysokości 222 000 000 zł;
 • czerwiec – październik, pojedyncze MŚP z alokacją 1 890 000 000 zł;
 • czerwiec – październik, pojedyncze MŚP na projekty na rzecz Dostępności z alokacją 222 000 000 zł.

Projekty muszą obejmować moduł obligatoryjny B+R (obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw) bądź moduł wdrożenia innowacji, który pozwoli na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych ze wdrożeniem innowacyjnych produktów lub usług. Dodatkowo dostępne są także moduły nieobowiązkowe, które można dobierać według indywidualnych potrzeb. Należą do nich:

 • moduł Infrastruktura B+R;
 • moduł Kompetencje;
 • moduł Cyfryzacja;
 • moduł Internacjonalizacja;
 • moduł Zazielenienie przedsiębiorstw.

Wyszczególnienie modułów pozwala na pozyskanie funduszy na szeroką skalę dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorstwa. 

2. Dotacje na inwestycje – infrastruktura 

Kredyt ekologiczny – Działanie 3.1

Wsparcie będzie udzielone na transformacje przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, modernizację infrastruktury czy inwestycje w nowe bądź ulepszone produkty lub procesy. 

Nabór wniosków: od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 roku. Wnioski należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego. Alokacja środków wynosi 660 000 000 zł. 

Pozyskane fundusze będzie można rozdysponować na realizację inwestycji związanej z efektywnością energetyczną, w tym na energooszczędność bądź zmianę źródeł energii na rozwiązania bardziej ekologiczne.

3. Dotacje na eksport

Działanie 2.25 – Promocja marki innowacyjnych MŚP

Pozyskane wsparcie pozwala na promowanie marek produktowych na rynkach międzynarodowych. Fundusze będzie można przeznaczyć na udział w targach, konferencjach czy wydarzeniach kluczowych dla rozwoju danej branży gospodarki.

Nabór wniosków: od 16 kwietnia do 21 maja 2024 roku – wnioskodawcy w formie pojedynczych MŚP.

Alokacja środków: 100 000 000 zł. 

Wnioski należy składać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

dotacje z unii europejskiej dla firm 2023

4. Granty na Eurogranty

FENG 2.12

Celem tego działania jest promowanie innowacyjności i internacjonalizacjo wśród polskich MŚP oraz instytucji badawczych poprzez zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w programy kierowane przez Unię Europejską oraz zarządzane przez Komisję Europejską. 

Wsparcie dla projektów będzie odbywało się na terenie całego kraju. 

Nabór wniosków: od 25 kwietnia roku do 24 kwietnia 2025 roku.

Wartość programu: 43 000 000 zł.

5. DIG.IT Transformacja Cyfrowa polskich MŚP

FENG

Program organizowany jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Fundusze dostępne dla MŚP i dedykowane są transformacji cyfrowej, która ma na celu zwiększyć innowacyjność oraz konkurencyjność firm. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup gotowego oprogramowania, usługi chmurowe, zlecenie prac programistycznych, wdrożenie systemu, szkolenia czy zakup sprzętu IT. 

Wymagania, jakie należy spełnić to automatyzacja procesów i analityka biznesowa, cyfrowa sprzedaż oraz kontakt z klientem, wykorzystanie rozwiązań chmurowych i sztucznej inteligencji, jak również zarządzanie zasobami firmy przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych. 

Wsparcie będzie udzielane w formie grantów – pomoc de minimis. Firma może uzyskać maksymalnie 200 000 Euro. 

Nabór: styczeń 2024 rok.

6. Dotacje dla branży HORECA

W ramach tego programu wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom MŚP z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kultury. Ma on na celu modernizację oraz dywersyfikację działalności firm z sektora HoReCa. Podjęte działania mają zwiększyć odporność na kryzysy, jak również przyczynić się do rozwoju potencjału. Pozyskane fundusze będzie można przeznaczyć na: inwestycje w produkty i usługi, rozwój kompetencji pracowników oraz usługi doradcze. Chcąc ubiegać się o możliwość dotacji, należy wykazać udokumentowany spadek obrotów minimum 30% w latach 2020 bądź 2021 w porównaniu do poprzedniego roku. Okres realizacji inwestycji nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, ponadto musi zakończyć się najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku. Co ważne, przedsiębiorca nie może dokonać zmian profilu swej działalności na inny kod PKD. 

Wsparcie będzie udzielane w formie de minimis.

Maksymalna wartość dofinansowania: 540 000 zł.

Intensywność wsparcia: maksymalnie do 90% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji netto: 600 000,00 zł.

Minimalna kwota inwestycji: 50 000 zł.

Nabór wniosków: pierwszy kwartał 2024 roku.

7. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych w tym związanych z GOZ

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Działanie A 2.2.1

Program dedykowany jest MŚP, a jego celem jest wsparcie przedsiębiorstw w inwestycjach związanych ze wdrożeniem technologii środowiskowych, w tym z GOZ. Efektem działań będzie lepsza gospodarka materiałowa, zmiana filozofii w kierunku zero waste, większa efektywność energetyczna oraz wsparcie wykorzystania surowców wtórnych. Ważnym aspektem będzie optymalizacja, która m.in. zapobiegnie powstawaniu odpadów, jak również ograniczenie materiałochłonności praz energochłonności. 

Wartość projektu wynosi 360 000 000 zł

Nabór wniosków: pierwszy kwartał 2024 roku.

8. Regionalne dotacje dla MŚP

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

Dla tego regionu interesujący będzie Priorytet I, którego zadaniem jest wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw, cyfryzacja, inwestycje czy ekoinnowacje. Warto zwrócić uwagę również na Priorytet II, który będzie finansował projekty związane z efektywnością energetyczną. Dodatkowo podmioty, które prowadzą działalność w regionach, gdzie najdotkliwiej odczuwalne będą skutki transformacji, znajdą wsparcie w ramach Priorytetu IX, z zakresu: działalności B+R, modernizacji energetycznej czy inwestycji w środki trwałe. 

W 2024 roku planowane są nabory:

 • Wsparcie „zielonych” inwestycje MŚP z subregionu wałbrzyskiego. Nabór: luty – marzec 2024 roku;
 • Wsparcie działań inwestycyjnych MŚP z subregionu wałbrzyskiego. Nabór: luty – marzec 2024 roku;
 • Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw i infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Dotacja dostępna będzie dla firm z województwa dolnośląskiego z wyłączeniem powiatu zgorzeleckiego. Nabór: luty – marzec 2024 roku;
 • Wsparcie inwestycji w działalność B+R oraz wdrożenie innowacji MŚP z subregionu wałbrzyskiego. Nabór: marzec – kwiecień 2024 roku.

Subregion wałbrzyski obejmuje powiaty: świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski oraz Miasto Nowa Ruda i Wałbrzych.

Fundusze Europejskie dla województwa śląskiego

W Priorytecie I zostało przewidziane dofinansowanie realizacji prac badawczo-rozwojowych, wdrożenia innowacji, automatyzacji procesów oraz cyberbezpieczeństwa. Z kolei Priorytet II przewiduje wsparcie projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w MŚP. 

W 2024 roku planowane jest nabór:

 • Działanie 10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw. Nabór: styczeń – luty 2024 roku.
 • Działanie 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP. Nabór: marzec – kwiecień 2024 roku;
 • Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Nabór: kwiecień – maj 2024 roku.

Fundusze Europejskie dla województwa lubelskiego

Wsparcie zostanie udzielone w ramach Priorytetu I. Pozyskane środki posłużą inwestycją związanym z infrastrukturą, projektami B+R oraz ze wdrożeniem ich wyników. W ramach Priorytetu II wspierana będzie realizacja projektów inwestycyjnych i ekspansja zagraniczna. Przedsiębiorcy mogą także liczyć na Priorytet IV w zakresie termomodernizacji budynków i instalacji urządzeń OZE.  

W 2024 roku planowane są nabory:

 • Działania 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach – Nabór: luty – marzec 2024 roku;
 • Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, wsparcie projektów B+R. Nabór kwiecień – maj 2024 roku;
 • Działanie 3.1 Badanie i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, dofinansowanie zlecania opracowania rozwiązań technologicznych, technicznych i/lub organizacyjnych. Nabór lipiec – sierpień 2024 roku.

Fundusze Europejskie dla województwa lubuskiego 

Rejon ten będzie mógł skorzystać z Priorytetu I, który przewiduje wsparcie działalności B+R oraz potrzebnej w tym zakresie infrastruktury, rozwój i konkurencyjność MŚP czy wdrażanie technologii TIK. Priorytet II to poprawa efektywności energetycznej MŚP. 

W 2024 roku nabór jest planowany w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje. Program ten sfinansuje inwestycje w infrastrukturę B+R, która będzie niezbędna do przeprowadzenia prac przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych czy projekty obejmujące moduły:

 • prace B+R – moduł obligatoryjny;

oraz moduły fakultatywne:

 • infrastruktura B+R;
 • wdrożenie innowacji;
 • cyfryzacja;
 • kompetencje.

Wnioskodawca wybierze te moduły fakultatywne, które będą wynikały z jego potrzeb.  

Nabór: grudzień 2023 – styczeń 2024 roku.

Fundusze Europejskie dla Małopolski

Program obejmuje wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, w tym infrastrukturę B+R, jak również wdrożenie innowacji. Dodatkowo planowane są także nabory na internacjonalizację przedsiębiorstw. 

Nabór: grudzień 2023 – styczeń 2024 roku.

W 2024 roku planowane są nabory:

 • Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. nabór: od połowy lutego 2024 roku;
 • Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Nabór: marzec – czerwiec 2024 roku;
 • Działanie 1.12 Wdrożenie innowacji. Nabór: luty – kwiecień 2024 roku;
 • Działanie 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw. Nabór: II – III kwartał 2024 roku;
 • Działanie 1.14 Internacjonalizacja MŚP. Nabór wrzesień – grudzień 2024 roku.

Fundusze Europejskie dla województwa łódzkiego

Rejon ten może liczyć na wsparcie w Priorytecie I w zakresie: projektów B+R, wdrażania innowacyjnych produktów, usług bądź procesów, internacjonalizacji przedsiębiorstw, w sferze dotyczącej efektywności energetycznej oraz GOZ, jak również rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. Dodatkowo podmioty prowadzące działalność gospodarczą w regionach, w których najbardziej odczuwane będą skutki transformacji, mogą liczyć na wsparcie w ramach Priorytety IX. 

W 2024 roku planowane są nabory w ramach Działania FELD.09.01:

 • Gospodarka w transformacji – wsparcie inwestycji MŚP zwiększające zdolności produkcyjne, wdrożenie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej oraz Przemysłu 4.0;
 • Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje – Nabór: styczeń 2024 rok;
 • Gospodarka w transformacji – wsparcie badań bądź dofinasowanie zakupu usług badawczych, transferu technologii i rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a strefą B+R. Nabór: styczeń – luty 2024 roku;
 • Gospodarka w transformacji – wsparcie wdrożenia rozwiązań z GOZ w przedsiębiorstwach. Nabór: marzec – kwiecień 2024 roku;

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia

Program ten przewiduje wsparcie działań, które zwiększą poziom przedsiębiorczości, jak również wykorzystanie technologii cyfrowej oraz rozwoju Gospodarki 4.0. W Priorytecie I została przewidziana największa pula środków dla przedsiębiorstw.

W 2024 roku planowane są nabory:

 • Działanie 01.03 Wsparcie MŚP. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji MŚP. Nabór: styczeń – luty 2024 roku;
 • Działanie 01.01 Badania i rozwój. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Nabór: wrzesień – grudzień 2024 roku;
 • Działanie 01.03 Wsparcie MŚP. Wsparcie rozwoju oraz konkurencyjności MŚP. Nabór: wrzesień – grudzień 2024 roku;
 • Działanie 01.03 Wsparcie MŚP. Wsparcie prac B+R oraz innowacji przez MŚP. Nabór: październik 2024 rok.

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 

Przedsiębiorcy z tego regionu mogą liczyć na wsparcie w Priorytecie I. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty dotyczące działalności B+R oraz wdrażania ich wyników, jak również innowacji bądź nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z Priorytetu II, gdzie wsparcie będzie dedykowane projektom z zakresu OZG i GOZ. Co ważne, z dofinansowań nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których firmy zlokalizowane są w Warszawie oraz powiatach ościennych. 

W 2024 roku planowane są nabory w ramach:

 • Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw. Wsparcie projektów obejmujących proces powstawania innowacji bądź jego konkretne elementy, zakończony wdrożeniem. Nabór: styczeń – marzec 2024 roku;
 • Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP. Nabór: luty – marzec 2024 roku;
 • Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym. Nabór: styczeń 2024 rok;
 • Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw. Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych. Nabór: kwiecień – maj 2024 roku;
 • Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw. Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Fundusze Europejskie dla województwa opolskiego 

W Priorytecie 1 uwzględniono wsparcie dla przedsiębiorstw i przewidziano dofinansowanie infrastruktury oraz prac B+R, wdrożenie TIK i nowoczesnych maszyn bądź i/lub urządzeń, jak również internacjonalizacji. W Priorytecie II uwzględniono projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w MŚP wraz z instalacją urządzeń OZE. 

W 2024 roku planowany jest nabór:

 • Działania 1.5 Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – do 24 miesięcy, poprzez usługi doradcze, które będą świadczone przez IOB w formie bonów i grantów. Nabór: luty 2024 rok.

Fundusze Europejskie dla województwa podlaskiego 

Wsparcie dedykowane jest badaniom i innowacjom. Zaplanowano m.in. wsparcie rozwoju, e-usługi, cyberbespieczeństwo, usługi doradcze oraz pomoc nowo powstałym firmom. 

W 2024 roku planowane jest nabór: 

 • Działanie 1.1 rozwój regionalnego potencjału B+R. Nabory: styczeń – luty 2024 roku, marzec – kwiecień 2024 roku i październik – listopad 2024 roku. 

Dotacje unijne otwierają nową perspektywę rozwoju dla polskich przedsiębiorców. W zależności od wybranego programu pozyskane fundusze można przeznaczyć na różne cele, np. projekty B+R, transformację cyfrową czy szkolenia pracowników. Chcąc uzyskać wsparcie z funduszy Unii Europejskiej, należy złożyć wniosek o dofinansowanie w wyznaczonym terminie. Dalszy etap to: ogłoszenie wyników, podpisanie umowy, realizacja założonego projektu i rozliczenie wszystkich płatności.