Fundusze europejskie mają znaczący wpływ na wiele obszarów rozwoju poszczególnych Państw w Europie. Dotyczy to także cyfrowej transformacji. Ma ona kluczowe znaczenie we współczesnym świecie, gdyż pozwala wychodzić naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom oraz potrzebom społeczeństwa. Poznaj najważniejsze cele tego rodzaju funduszy.

Czym są Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy?

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) to kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027. Jest to kolejny kluczowy etap cyfryzacji różnych obszarów Polski. Ma on przede wszystkim:

  • zapewnić ogólny dostęp do szerokopasmowego Internetu,
  • podnieść kompetencje cyfrowe pracowników sektora publicznego,
  • poprawić bezpieczeństwo,
  • zapewnić wygodny dostęp do elektronicznych usług wszystkim obywatelom.

Program ten przewiduje dotacje na różne projekty, które mają kluczowy wpływ na rozwój całej gospodarki

Kluczowe obszary działania FERC

Jednym z najważniejszych celów FERC jest przede wszystkim budowa społeczeństwa cyfrowego w całej Polsce. Zakłada dostęp do zaawansowanych e-usług dla wszystkich obywateli, co ułatwi załatwianie różnego rodzaju spraw urzędowych. Tego rodzaju działania mają także wpłynąć na komfort prowadzenia przedsiębiorstw, gdyż wiele formalności będzie można załatwić przez Internet.

FERC mają wpływać korzystnie na rozwój całej gospodarki wykorzystującej nowoczesne rozwiązania technologiczne. Bardzo istotne jest także podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrona przed cyberatakami.

Duży nacisk kładzie się także na udostępnianie zaawansowanych e-usług, które pozwolą załatwiać elektronicznie wszystkie sprawy urzędowe. Program zakłada 4 i 5 stopnień e-dojrzałości usług. Takie działania mają na celu wyrównanie szans na dostęp do nich dla wszystkich obywateli.

Przypadki sukcesu i studia przypadków FERC

Jednym z najważniejszych priorytetów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i FERC jest powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Jednym z największych sukcesów jest program – Wdrożenie instrumentów finansowych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Innym programem realizowanym w ramach tego finansowania jest „Cyberbezpieczny Samorząd”. Jest on odpowiedzią na rosnącą liczbę ataków hakerskich, które zagrażają bezpieczeństwu ważnych danych. Celem programu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do reagowania i zapobiegania incydentom. Ma on wspierać samorządy we wdrażaniu oraz aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzaniu ryzykiem w cyberbezpieczeństwie itd.

Pandemia COVID-19 doskonale pokazała, jak ważny jest nieograniczony dostęp do usług cyfrowych. Dzięki nim obywatele mogą załatwić formalności oraz rozwiązać swoje problemy bez wychodzenia z domu i konieczności wizyty w urzędzie. Rozwój technologiczny jest także nieodłącznym elementem nowoczesnej edukacji oraz dostępu do dóbr kultury.

Wyzwania i krytyka FERC

Mimo tego, że FERC ma przede wszystkim stwarzać możliwości oraz ułatwiać dostęp do usług cyfrowych, to przed tym programem stoi wiele wyzwań. Jedno z nich dotyczy zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu. Mimo iż coraz więcej mieszkańców Polski może z niego korzystać, to istnieją obszary kraju, gdzie jest on nieopłacalny. Problem ten dotyczy głównie słabiej zurbanizowanych terenów lub takich, które są praktycznie niezamieszkałe. Doprowadzenie do nich sieci jest najczęściej nieopłacalne i wiąże się z wysokimi kosztami.

Przyszłość i perspektywy FERC

„Na dotacje w ramach FERC przeznaczono około 2 000 000 euro.  Środki te są przewidziane przede wszystkim dla przedsiębiorstw komunikacyjnych, podmiotów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa wyższego, podmiotów leczniczych oraz instytucji kultury. Rozwój cyfryzacji ma kluczowe znaczenie dla całej gospodarki, gdyż pozwala sprostać rosnącym oczekiwaniom oraz wyzwaniom. Największym wyzwaniem jest stworzenie sprawnie działającej infrastruktury, która pozwoli to zapewnić. Niezwykle ważne jest także edukowanie społeczeństwa oraz nauka, w jaki sposób korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ogromne znaczenie ma także zwiększanie bezpieczeństwa cyfrowych danych oraz ochrona ich przed cyberatakami. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wrażliwych danych gromadzonych przez instytucje, urzędy itd. Duży nakład środków jest przewidziana właśnie na ten cel.” – mówi specjalista ds. funduszy FERC.