Krajowy Plan Odbudowy w skrócie KPO to program Next Generation EU. Występuje także pod nazwą Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – KPOiZO. Do jego powstania przyczyniły się dotkliwe skutki pandemii Covid-19. Program ma na celu odbudowę społeczno-gospodarczą Polski. Składa się z 54 inwestycji oraz 48 reform, które skupiają się na wzmocnieniu ekonomii oraz uodpornieniu jej na przyszłe kryzysy.

KPO A2.2.1 – Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ

Wsparcie obejmuje inwestycje MŚP, które są związane ze wdrażaniem technologii środowiskowych, z uwzględnieniem GOZ. Ich efektem ma być lepsza gospodarka materiałowa, zmiana filozofii w kierunku zero waste oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Przykładowe działania, które zostaną objęte wsparciem to:

 • wykorzystanie surowców wtórnych;
 • inwestycje, mające na celu wdrożenie technologii środowiskowych, w tym obejmujących działania związane z gospodarką obiegu zamkniętego;
 • inwestycje dedykowane opracowaniu technologii z zakresu wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych;

Wymagania w zakresie konkursu – KPO A2.2.1:

Projekt, który będzie ubiegał się o wsparcie, musi zakładać konkretne cele środowiskowe, tj.:

 • redukcja odpadów produkcyjnych;
 • zwiększenie efektywności energetycznej;
 • większe wykorzystanie materiałów z recyklingu.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi: 3 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 85%.

Alokacja wynosi ok. 360 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 03. 04. 2024 rok.

KPO A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Inwestycja ma na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsięwzięcia mają za zadanie unowocześnić bądź zmienić profil dotychczasowej działalności, która obejmuje sektory: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Z dofinansowania będą mogły skorzystać te przedsiębiorstwa, które zostały najbardziej dotknięte pandemią COVID-19. Dodatkowo określone są odpowiednim kodem PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz potwierdzone wpisem do właściwego rejestru. Kluczowym wymogiem jest wolny limit pomocy de minimis, jak również odnotowanie spadku obrotów sięgających co najmniej 20% w 2020 w porównaniu do 2019 lub w 2021 w porównaniu do 2020 roku. Co ważne, jeżeli przedsiębiorstwo zawiesiło działalność na co najmniej 6 miesięcy w 2020 roku, wówczas spadek obrotów w 2021 roku jest porównywany do 2019 roku.

Kody PKD mogące ubiegać się o wsparcie:

Dział 55 – zakwaterowanie;

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

55.20.Z – obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

55.30.Z – pola kempingowe;

Dział 56 – działalność usługowa związana z żywieniem;

56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne;

56.21.Z – przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych – katering;

56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

56.30.Z – przygotowanie i podawanie napojów;

Dział 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów;

Dział 77 – wynajem i dzierżawa;

77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

77.34.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;

77.35.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

Dział 79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;

79.11.A – działalność agentów turystycznych;

79.11.B – działalność pośredników turystycznych;

79.12.Z – działalność organizatorów turystyki;

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej;

79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Dział 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

Dział 85 – edukacja – pozaszkolne formy edukacji;

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

Dział 91 – działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałą działalność związana z kulturą;

91.02.Z – działalność muzeów;

91.03.Z – działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;

91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;

96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Wsparcie będzie udzielane w formie zaliczki i/lub refundacji.

Pozyskane fundusze będą mogły pokryć 90% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 600 tys. zł

Minimalna wartość dotacji to: 50 tys. zł, natomiast maksymalna wynosi: 540 tys. zł.

Otrzymane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

 • budowę, rozbudowę bądź modernizację obiektów oraz bazy usługowej;
 • inwestycje w OZE, w tym zmniejszenie odpadów bądź tzw. zieloną transformację;
 • zakup maszyn lub urządzeń;
 • zakup i wdrożenie technologii cyfrowej;
 • szkolenia kadry pracowniczej.

Nabór wniosków planowany jest na marzec 2024 roku.

Po zatwierdzeniu projektu, jego maksymalny okres realizacji wynosi 12 miesięcy. Kluczowe jest, aby zakończył się najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku.

Pozyskane fundusze w ramach programów z KPO pozwolą MŚP uzyskać wsparcie niezbędne do wdrożenia technologii i innowacji środowiskowych bądź zminimalizować skutki pandemii COVID-19.