O dotacje unijne na rozwój firmy produkcyjnej mogą ubiegać się mikro oraz mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą z siedzibą zarejestrowaną na terytorium Polski. Środki finansowe sprzyjające rozwojowi i umożliwiające rozpoczęcie działalności na większą skalę można uzyskać poprzez złożenie stosownego wniosku. Prezentowany projekt powinien przyczyniać się do osiągnięcia jak największej innowacyjności w przedsiębiorstwie.

Dotacje unijne na rozwój firmy produkcyjnej

Dotacje unijne na rozwój firmy produkcyjnej dla przedsiębiorców w 2023 roku przyznawane są na:

 • wprowadzanie nowych produktów i usług do oferty,
 • automatyzację, mechanizację i robotyzację przedsiębiorstw,
 • wsparcie eksportu i reklamy przedsiębiorców,
 • obniżenie kosztów produkcji i negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko,
 • prowadzenie badań nad nowymi produktami i usługami.

Pozyskane fundusze mogą więc zostać wykorzystane na budowę lub rozbudowę hali produkcyjnej czy też zakup maszyn lub linii technologicznych pozwalających na wprowadzenie nowych bądź ulepszonych produktów oraz usług. W 2023 roku szczególnie interesujące dla przedsiębiorców są dotacje przyznawane w ramach programu Ścieżka Smart, wspierającego działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną.

Procedura składania wniosków o dotacje unijne na rozwój firmy produkcyjnej

O dofinansowanie z programu Ścieżka Smart mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu rozpoczęcia procedury muszą oni złożyć stosowny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Wszystkie prawidłowe wnioski zostają następnie poddane ocenie pod kątem spełniania takich wymogów, jak:

 • terminowe złożenie aplikacji,
 • kompletność przedstawionej dokumentacji,
 • wartość merytoryczna projektu.

wnioski o dotacje unijne na rozwój firmy produkcyjnej z sektora MŚP

Co powinien zawierać wniosek o dotację unijną na rozwój firmy produkcyjnej?

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie z programu Ścieżka Smart musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów – moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł B+R

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju. Wsparcie przyznawane jest na cały proces badawczy lub jego wybraną część.

Moduł wdrożenie innowacji

Moduł wdrożenie innowacji obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R. Wyniki te muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie krajowym. Wsparcie udzielane jest w tym wypadku w formie dotacji warunkowej, która w pewnej części podlega zwrotowi. Szczegółowe warunki dofinansowania i zasady zwrotu części funduszy reguluje umowa o dotację.

We wniosku o przyznanie dotacji na rozwój firmy produkcyjnej można również zawrzeć maksymalnie pięć modułów fakultatywnych, dotyczących działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Gdzie należy złożyć wniosek o dotację unijną na rozwój firmy produkcyjnej?

Wnioski o dotację unijną na rozwój firmy produkcyjnej z programu Ścieżka Smart należy składać w  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dokumenty można przesyłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej agencji.

Przedsiębiorcy, którzy pierwszy raz ubiegają się o dotację unijną na rozwój prowadzonej działalności lub chcą mieć pewność, że złożony przez nich wniosek jest kompletny, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Od lat zajmujemy się pozyskiwaniem dofinansowania ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych. Inicjatywa Euro specjalizuje się przede wszystkim w dotacjach związanych z rozwojem firm produkcyjnych, B+R, wdrażaniem technologii do firm oraz aplikacjami cyfrowymi.