Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

W RAMACH DOTACJI MOŻNA ŁĄCZNIE APLIKOWAĆ O:

 • prace B+R
 • wdrożenie innowacji (zakup maszyn / urządzeń, infrastruktura do innowacji),
 • infrastruktura B+R,
 • cyfryzacja,
 • zazielenienie przedsiębiorstw,
 • internacjonalizacja,
 • kompetencje.

PRZYKŁADOWE KOSZTY DO PONIESIENIA W RAMACH DOTACJI:

 • wynagrodzenia pracowników (nowych oraz obecnych);
 • podwykonawstwo (zlecenie usług/prac na zewnętrz);
 • roboty budowlane;
 • zakup maszyn / urządzeń;
 • zakup urządzeń do badań;
 • zakup surowców/podzespołów do badań;
 • koszty efektywności energetycznej (panele, solary, OZE, pompy ciepła, itd.);
 • promocja za granicą (targi / misje gospodarcze);
 • szkolenia pracowników;

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub wdrożenie innowacji. W przypadku dużych przedsiębiorców projekt musi obejmować co najmniej moduł B+R. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE:

 • opracowanie własnych rozwiązań (produkt lub proces) – inwestycja badawczo-rozwojowa;
 • stworzenie działu B+R w Firmie (w tym laboratorium świadczącego usługi komercyjne);
 • stworzenie nowego rozwiązania a następnie jego masowa produkcja – inwestycja technologiczna;
 • zakup gotowej technologii od podmiotu trzeciego na warunkach rynkowych;
 • promocja nowo wdrożonego rozwiązania na rynkach zagranicznych (targi, misje gospodarcze);

GRUPA DOCELOWA

Przedsiębiorstwa (w tym MŚP), organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

WIELKOŚĆ PODMIOTU (W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTW)

Małe, Small mid caps, Mikro, Duże, Mid caps, Średnie.

Poziom dofinansowania:

W zależności od wybranego modułu od 45% do 80%.

Minimalna i maksymalna wartość dotacji:

Nie ustalono.

TERMINY (nabór podzielony na rundy):

Ogłoszenie naboru: 7 lutego 2023 r.

Rozpoczęcie I rundy: 21 lutego 2023 r.

FENG – MODUŁY OBOWIĄZKOWE

Moduł „B+R”

W ramach modułu B+R dotacje obejmą badania przemysłowe i prace rozwojowe, których rezultatem jest innowacja na skalę krajową. Do konkursów będą mogli zgłaszać się przedsiębiorcy z kategorii MŚP oraz duże przedsiębiorstwa (w tym small mid-caps i mid-caps). Oddzielne konkursy przewiduje się dla projektów indywidualnych oraz konsorcjalnych. Konsorcja będą mogli tworzyć przedsiębiorcy z organizacjami badawczymi oraz NGO.

Moduł „Wdrożenie innowacji”

Program FENG umożliwi sfinansowanie projektów polegających na wdrażaniu B+R przez samodzielne przedsiębiorstwa lub w zrzeszone ramach konsorcjów. Podobnie jak w module B+R, przewiduje się oddzielne konkursy.

MODUŁY FAKULTATYWNE

Moduł „Infrastruktura B+R”

Moduł „Cyfryzacja”

Moduł „Zazielenienie przedsiębiorstw”

Moduł „Internacjonalizacja”

Moduł „Kompetencje”

OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY M.IN.:

 • doradztwo na etapie przypasowania inwestycji do danego modułu;
 • doradztwo na etapie przypasowania planowanych do poniesienia kosztów do danego modułu;
 • doradztwo na etapie aplikowania o dotacje (w tym przygotowanie dokumentacji);
 • przygotowanie do panelu ekspertów (na etapie merytorycznym);
 • wsparcie i doradztwo na etapie rozliczenia premii technologicznej;
 • przygotowanie do kontroli;
 • przygotowanie Firmy do zachowania trwałości projektu.

TO, CO NAS WYRÓŻNIA OD KONKURENCJI TO M.IN.:

 • zajmujemy się wyłącznie projektami, które najlepiej rokują, dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na zapoznanie się z Inwestorem oraz jego inwestycją, w celu oszacowania szans na pozyskanie grantu;
 • ze względu na to, że nie zajmujemy się masowym przyjmowanie projektów, posiadamy bardzo wysoki poziom skuteczności, nie mniejszy niż 90% w roku 2022;
 • posiadamy bardzo duży poziom zadowolenia i satysfakcji: ponad 90% klientów wraca do Nas z kolejnymi projektami;
 • nie nakłaniamy „na siłę” – jeżeli Inwestor nie jest na ten moment przygotowany, współpracujemy, aby przygotować go na kolejny nabór;
 • rzetelnie oceniamy szansę na pozyskanie grantu, aby zostać Naszym klientem Inwestor musi mieć min. 85% szans na zdobycie dotacji (ocena subiektywna dokonywana na podstawie konsultacji);
 • kompleksowo również rozliczamy pozyskaną dotację, dlatego tworzymy projekt tak, aby Inwestor miał jak najmniej problemów przy jego rozliczeniu;

%

pozytywnych ocen na etapie ocen formalnych w ostatnich 3 latach

(netto, zł) średnia wartość pojedynczego projektu w ostatnich 3 latach

liczba napisanych wniosków w ostatnich 3 latach

lat doświadczenia

%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji w ostatnich 3 latach

dni w roku dostępni dla Naszych klientów