Dzięki dofinansowaniom unijnym istniejące przedsiębiorstwa mogą pozyskać fundusze na rozwój ich potencjału i poprawę konkurencyjności. Z kolei biznesy, które dopiero wchodzą na rynek, są w stanie szybko rozwinąć swoją działalność i zbudować rozpoznawalność marki. By skorzystać z dotacji, należy w pierwszej kolejności złożyć stosowny wniosek, a następnie podpisać umowę o dofinansowanie unijne. Jak przebiega proces jej podpisani i jakie dokumenty trzeba przy tym przedstawić?

Kroki, jakie należy podjąć w celu uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej

O dofinansowanie z Unii Europejskiej mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wielkość prowadzonej działalności oraz sektor, w jakim dana firma funkcjonuje. Szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, by móc zabiegać o przyznanie środków finansowych, ogłaszane są wraz z zaproszeniem do składania wniosków. Przedłożone przez przedsiębiorców dokumenty poddawane są ocenie przez lokalną instytucję finansową – bank, inwestora kapitałowego lub towarzystwo gwarancyjne – która ustala także wysokość przyznawanego finansowania, okres kredytowania, oprocentowanie oraz opłaty. Wszystkie ustalone warunki zostają następnie zawarte w umowie o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków Unii Europejskiej, zawieranej między instytucją finansową a beneficjentem.

Jak wygląda proces podpisania umowy o dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Przedsiębiorca, którego wniosek został zakwalifikowany do objęcia wsparciem, zawiera umowę o dofinansowanie z przyznającą fundusze instytucją. Jej przedmiotem jest realizacja zaproponowanego projektu zgodnie z założeniami przedstawionymi w zaopiniowanym pozytywnie koncepcie.

Umowa o dofinansowanie z Unii Europejskiej obejmuje:

 • zobowiązania beneficjenta i instytucji finansowej,
 • uprawnienia beneficjenta i instytucji finansowej,
 • harmonogram realizacji projektu,
 • budżet projektu.

Wszelkie ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone po ich wcześniejszym zatwierdzeniu przez udzielającą wsparcia finansowego instytucję. Proces podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych rozpoczyna się w momencie otrzymania przez przedsiębiorcę oficjalnego pisma potwierdzającego pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie dotacji. Do jej zawarcia konieczne jest przedłożenie stosownych dokumentów.

Jakie niezbędne dokumenty trzeba posiadać?

Wykaz dokumentów, jakie należy posiadać, by móc podpisać umowę o dofinansowanie unijne, może się różnić w zależności od realizowanego projektu oraz rodzaju reprezentowanego podmiotu. Można jednak wskazać bazę dokumentacyjną, do której przedłożenia zobligowana jest większość ubiegających się o przyznanie środków finansowych przedsiębiorców. Zaliczają się do niej:

 • dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa, czyli:
  • zaświadczenie o nadaniu NIP,
  • zaświadczenie o nadaniu REGON,
  • aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
  • odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
 • kopia umowy o prowadzenie rachunku bankowego,
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami publicznymi, takimi jak podatki oraz składki ZUS,
 • dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, takie jak gwarancja bankowa, poręczenie lub weksel.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów może skutkować odmową podpisania umowy o dofinansowanie i cofnięciem decyzji o przyznaniu dotacji.

Umowa o dofinansowanie unijne

Na co zwrócić szczególną uwagę w umowie o dofinansowanie unijne?

Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że umowa o przyznanie dofinansowania unijnego stanowi formalne zobowiązanie, które ustanawia podstawę prawną dla realizacji projektu i pełni rolę dokumentu referencyjnego w przypadku sporów sądowych. Powinien on zwrócić szczególną uwagę na przedstawione w umowie wydatki oraz informacje dotyczące obowiązkowych sprawozdań.

Wydatki

Podpisujący umowę o dofinansowanie unijne przedsiębiorca musi zadbać o to, by znajdowały się w niej wszystkie wydatki, które chce rozliczyć. Wszelkie poniesione w czasie realizacji projektu koszty dodatkowe, które nie zostały ujęte w umowie, nie będą mogły zostać rozliczone.

Sprawozdania

Przedsiębiorca musi również zapoznać się z zawartymi w umowie o dofinansowanie unijne informacjami na temat częstotliwości sporządzania sprawozdań z postępów w realizacji projektu oraz tego, co te sprawozdania powinny zawierać. Są to przede wszystkim informacje na temat:

 • podejmowanych działań,
 • efektów podejmowanych działań,
 • poniesionych w czasie realizacji projektu kosztów.

Jeżeli sprawozdanie wykaże, że projekt realizowany jest niezgodnie z założeniami, które przedsiębiorca umieścił w stanowiącym aneks do umowy wniosku o dofinansowanie unijne, może zostać wydana decyzja o konieczności zwrotu części dotacji.

Przestrzeganie przez przedsiębiorców zasad obowiązujących beneficjentów jest kluczowe w korzystaniu z Funduszy Europejskich.