Dotacje unijne na rozwój firmy to znacząca pomoc dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba jest zarejestrowana na terytorium Polski. Pozyskane fundusze pozwalają rozwinąć innowacyjność w przedsiębiorstwie. Warto zatem poznać TOP 3 dotacje na rozwój własnej działalności.

Jak rozwijać swoją firmę?

Dofinansowania na rozwój firmy to nieocenione wsparcie zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie dla MŚP to główny cel samorządu w dziedzinie lokalnego rozwoju gospodarczego, gdyż to właśnie ten sektor jest najbardziej stabilnym aspektem gospodarki lokalnej. Dodatkowo ma kluczowe znaczenie w tworzeniu nowych miejsc pracy. Dzięki otrzymanym dotacjom unijnym firmy mają możliwość rozwoju, co przekłada się na budowanie nowych stanowisk technologicznych w produkcji. Takie działanie pozwala na zatrudnienie dodatkowej kadry pracowniczej. Unijna polityka zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw oraz przyczynia się do wzrostu gospodarczego poprzez ciągłe wspieranie obszarów przyjaznych dla biznesu. Warto zatem dokładnie przeanalizować dostępne dotacje, by móc skorzystać z optymalnej propozycji dla własnego biznesu.

W jakich obszarach rozwoju Unia Europejska wspiera przedsiębiorstwa z Polski?

Unia Europejska oferuje wsparcie finansowe w takich obszarach jak:

  • projekty proekologiczne, dające możliwość pozyskania wsparcia na zakup nowych technologii energooszczędnych, termomodernizację budynków bądź rozwiązania, wykorzystujące odnawialne źródła energii. Otrzymana dotacja umożliwi pokrycie kosztów związanych z modernizacją ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji lub instalacje paneli fotowoltaicznych;
  • zagraniczna ekspansja umożliwiająca dotarcie do nowych odbiorców. Dla przedsiębiorców oznacza to szanse na rozszerzenie swojej działalności o kolejne obszary sprzedaży oraz dotarcie do zagranicznych klientów. Dodatkowo firma ma możliwość współpracy z zagranicznymi kontrahentami;
  • informatyzację, która pozwoli na rozwój cyfrowy przedsiębiorstwa. Pozyskane fundusze mają za zadanie wspierać popularyzację e-handlu;
  • rozwój działalności firmy poprzez wsparcie finansowe dla MŚP na rozszerzenie działalności. Przedsiębiorcy z terenów wiejskich mogą starać się o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dla sektora MŚP jest to możliwość otrzymania dotacji, która pozwoli zrealizować potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem działalności, poprzez rozbudowę infrastruktury czy zakup nowego sprzętu. Pozyskane fundusze przyczynią się do rozszerzenia produkcji bądź zakresu usług. Pozytywnie wpłynie to na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku;
  • projekty badawcze i wdrożenie innowacji. Dla przedsiębiorców oznacza to możliwość znacznego rozwoju własnej firmy, poprzez rozszerzenie działalności oraz wprowadzenie szeroko pojętych innowacyjnych produktów i usług. Dotacje dotyczą zarówno innowacji produktowej – opracowanie nowego produktu lub usługi, jak i innowacji procesowej – wdrożenie nowych bądź ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Jakie topowe dotacje na rozwój firmy oferuje Unia Europejska w 2023 roku?

Unia Europejska dysponuje szeregiem możliwych dotacji dla firm, a środki można przeznaczyć m.in. na zakup nieruchomości, środków trwałych, maszyn itp., rozbudowy hal produkcyjnych, najem, dzierżawę czy leasing, działania promocyjne bądź koszty ogólne.

TOP 3 dotacje na rozwój technologii:

1. Ścieżka Smart

To projekt, mający na celu wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych poprzez: realizację prac badawczo-rozwojowych, wdrożenie innowacji, cyfryzację, rozwój infrastruktury badawczej, internacjonalizację, zazielenienie przedsiębiorstw oraz podniesieniem kompetencji kadry pracowniczej.

Z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorcy MŚP, instytucje i organizacje badawcze, uczelnie bądź inne podmioty szkolnictwa wyższego i nauki oraz organizacje pozarządowe. Wniosek składa się z siedmiu modułów.

Wymagania: do wyboru jest jeden z dwóch obligatoryjnych modułów. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa – co najmniej jeden z modułów B+R bądź wdrożenie innowacji. Z kolei w dużych przedsiębiorstwach projekt musi obejmować przynajmniej jeden moduł B+R.

Terminarz:

Nabór dla MŚP oraz duże przedsiębiorstwa:

21.02.2023 – 09.05.2023

10.05.2023 – 30.06.2023

06.07.2023 – 31.08.2023

03.2024 – 04.2024

Nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych:

26.10.2023 – 09.01.2024

Wartość projektu: 10 678 mld PLN.

2. FENG – kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny jest jednym z możliwych działań wsparcia w ramach programu FENG. Przeznaczony jest dla przedsiębiorców MŚP, którzy planują wprowadzić na rynek nowe bądź znacznie ulepszone produkty, procesy czy usługi. Projekt ma również na celu zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji tych produktów, procesów bądź usług.

Ważne: Dofinansowanie nie obejmuje zakupu środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem wniosku.

Terminy:

23.03.2023 – 31.05.2023

06.06.2023 – 17.09.2023

Wartość projektu: 578 mln zł.

3. NUTRITECH

Celem projektu jest finansowanie prac badawczo-rozwojowych, których zadaniem jest zwiększenie dostępności produktów oraz rozwiązań z zakresu prawidłowego żywienia w perspektywie do 2030 roku. Program zakłada dofinansowanie projektów z obszaru żywności i jej produkcji, a także wpływu odżywiania na życie oraz zdrowie człowieka.

Do konkursu mogą przystąpić zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Wymagania: okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy. Wnioskodawca zobowiązany jest wdrożyć wyniki projektu do 3 lat od zakończenia realizacji.

Terminarz:

Wnioski można składać: 06.07.2023 – 30.09.2023

Wartość projektu: 100 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych dotacji, które będą wspierać np. wdrożenie nowych eko technologii, ekspansję za granicę, informatyzację, rozwój przedsiębiorstw z obszarów wiejskich czy wdrożenie własnego innowacyjnego projektu.