Dofinansowania z Unii Europejskiej mają na celu wsparcie firm w inwestycjach rozwojowych. Dostępność funduszy dla polskich przedsiębiorców stwarza okazję do rozwoju swojej działalności i zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Warto zatem zapoznać się z najważniejszymi informacjami.

Jakie są dostępne programy finansowania unijnego na najbliższe 4 miesiące 2023?

W IV kwartale 2023 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z poniższych programów finansowania:

Ścieżka SMART

Projekt ma za zadanie wzmocnić zdolności badawcze oraz innowacyjne poprzez wdrożenie innowacji, pracę badawczo-rozwojowe, cyfryzację, internacjonalizację, rozwój infrastruktury badawczej, podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz zazielenienie przedsiębiorstw.

Dotacja dedykowana MŚP, instytucjom oraz organizacjom badawczym, organizacjom pozarządowym, uczelniom, a także podmiotom szkolnictwa wyższego i nauki.

Dotacje na transformacje MŚP

Program ma za zadanie złagodzenie skutków transformacji w osiągnięciu celów Unii Europejskiej na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu, a także w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki na rok 2050.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w dużych przedsiębiorstwach

Program skierowany jest dla dużych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 250 pracowników) z całej Polski, jednak z wyłączeniem inwestycji zlokalizowanych w Warszawie oraz powiatach ościennych. Dotację można przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń czy systemów informatycznych.

Kredyt na innowacje technologiczne

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program przeznaczony na podnoszenie konkurencyjności oraz innowacyjności polskich przedsiębiorstw.

Jak wybrać program odpowiedni dla Twojego projektu lub działalności?

Głównym celem dotacji unijnych jest zwiększenie konkurencyjności polskich firm na rynkach zagranicznych. Dofinansowania mają za zadanie wspierać inwestycje rozwojowe poprzez wprowadzanie nowych produktów i usług, mechanizację, robotyzację, automatyzację oraz prowadzenie badań nad nowymi usługami bądź produktami. Wybór odpowiedniego programu będzie zależny zarówno od określenia zamierzonych celów rozwojowych danej działalności, jak i regionu, w którym zlokalizowane jest przedsiębiorstwo. Ważne jest, aby przed dokonaniem wyboru, dokładnie sprawdzić wszystkie kryteria.

dotacje z unii europejskiej dla firm 2023

Analiza SWOT przy pozyskiwaniu funduszów z Unii Europejskiej

Analiza SWOT jest to niezbędne narzędzie służące do tworzenia strategii marketingowej bądź wiarygodnego biznesplanu. Umożliwia zaplanowanie działania zarówno na małą, średnią, jak i dużą skalę. Analiza ta pozwala usystematyzować wszystkie kluczowe informacje, ponadto często stanowi obowiązkowy dokument wymagany przez instytucje inwestycyjne. Pod uwagę należy wziąć zarówno mocne oraz słabe strony, jak i szanse czy zagrożenia, czyli czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne, które dane przedsiębiorstwo może wykorzystać do osiągnięcia zamierzonych celów.

Czy doświadczenie danego przedsiębiorstwa jest ważne przy ubieganiu się o fundusze unijne?

Doświadczenie i historia danego przedsiębiorstwa na rynku stanowi jego spory atut. Aspekty te brane są również pod uwagę przy analizie SWOT jako mocne strony. Stąd też stanowią ważny punkt odniesienia w procesie pozyskiwania funduszy unijnych.

Jakie elementy powinien zawierać biznesplan dla funduszy unijnych?

Biznesplan musi być sporządzony na udostępnionym przez określoną instytucję wzorze. Strona tytułowa zawiera wytyczne o działaniu, w ramach którego przyznawane będą środki oraz ich pochodzeniu. Biznesplan na dotacje unijne zwykle jest podzielony na pięć sekcji:

  1. Sekcja A – dane wnioskodawcy
  2. Sekcja B – opis planowanego przedsięwzięcia
  3. Sekcja C – plan marketingowy
  4. Sekcja D – plan inwestycyjny
  5. Sekcja E – sytuacja ekonomiczno- finansowa.

Znaczenie realistycznych prognoz i analiz rynkowych

Realistyczne prognozy oraz analiza rynkowa są ważnym elementem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Obejmują one m.in. badanie atrakcyjności rynku, analizę konkurencji, wsparcie w projektach innowacyjnych, opis produktów bądź usług oferowanych przez konkurencję, charakterystyka grupy docelowej, pozyskiwanie klientów czy analiza perspektywy rozwoju rynku. To aspekt składowy strategii marketingowej oraz analiza biznesowa danego przedsiębiorstwa. Pozyskane dane pomagają w ustaleniu wpływu otoczenia rynkowego na konkretne przedsiębiorstwo oraz pozycji konkurencji.

Lista podstawowych dokumentów potrzebnych do wniosku

Chcąc złożyć wniosek, należy wypełnić stosowny formularz w wersji papierowej i elektronicznej. Jako załącznik należy przedłożyć harmonogram realizacji projektu, analizę finansową (w tym wpisy z rejestrów, dane ewidencyjne czy informację o wcześniej pozyskanych dotacjach), biznesplan oraz studium przypadku.

Znaczenie współpracy z doradcami specjalizującymi się w funduszach unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. To przede wszystkim kryteria i wymogi, które muszą być spełnione. Dodatkowym elementem jest staranne skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i poprawne wypełnienie wniosku. Dla przedsiębiorców wytyczne te nie zawsze są w pełni zrozumiałe i przejrzyste, a dostarczenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją jest podstawowym wymogiem. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków unijnych.

Gdzie szukać profesjonalnego wsparcia doradców ds. dotacji z UE?

Na rynku swoje usługi świadczą profesjonalne firmy, które na co dzień zajmują się pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej. Jedną z nich jest Inicjatywa Euro, która cechuje się nie tylko dużą wiedzą i doświadczeniem, ale przede wszystkim partnerskim podejściem, zbudowanym na wzajemnym zaufaniu, szacunku, wsparciu oraz szczerości. Warto zatem podjąć współpracę ze specjalistami, by móc poznać realne szanse na pozyskanie dotacji oraz poprawnie przejść całą procedurę.

Fundusze europejskie stwarzają szerokie możliwości do rozwoju przedsiębiorstwa. Pozyskiwanie środków nie zawsze jest proste, jednak z pomocą specjalistów w prosty sposób można uzyskać dofinansowanie.