Sprawiedliwa Transformacja ma na celu złagodzenie skutków odchodzenia od wydobycia i zużycia węgla. Zmiany polegają na wdrożeniu nowych innowacyjnych rozwiązań, które mają zniwelować skutki transformacji i osiągnięcie neutralności klimatycznej. Program ten obejmuje 6 województw, z których największym beneficjentem przekazanych środków jest województwo śląskie.

Czym jest program Sprawiedliwej Transformacji i na co będą przeznaczone środki?

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest to instrument finansowy w ramach polityki spójności. Obejmuje on regiony, które zostały dotknięte restrukturyzacją sektora węglowego, czyli:

 • kopalnie, hutnictwo,
 • elektrownie,
 • sektory gospodarki i społeczeństwa z nimi związane.

Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mają za zadanie złagodzić skutki gospodarcze, środowiskowe oraz społeczne, wynikające z procesu przekształcenia w gospodarkę naturalną dla klimatu.

Dotacje służą zapewnieniu wsparcia regionom, borykającym się ze znacznymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, które wynikają z transformacji mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.

Sprawiedliwa Transformacja to również wsparcie instytucji przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju danego obszaru, uwzględniając przy tym:

 • potrzeby lokalnej społeczności,
 • ochronę środowiska,
 • rozwijanie innowacyjnych oraz ekologicznych rozwiązań.

Fundusz ten ułatwi również wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, którego założeniem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Plan Sprawiedliwej Transformacji uwzględnia 7 podregionów województwa śląskiego tj.:

 • bielski,
 • rybnicki,
 • gliwicki,
 • sosnowiecki,
 • bytomski,
 • katowicki.

Pozyskaj od 500 tys. do 2 mln zł dofinansowania w ramach projektu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego

10.3 Mikroinwestycje w MŚP to instrument, który jest wdrażany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oferuje on bezzwrotną dotację na inwestycję przeznaczone dla firm z województwa śląskiego. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z tego regionu (z wyjątkiem podregionu częstochowskiego). Dotacje przeznaczone są na inwestycje związane z dywersyfikacją lub zasadniczą zmianą procesu produkcji. Pozyskane środki można będzie przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń, rozwiązań cyfrowych, linii technologicznych czy oprogramowania.

 

specjalista ds. pozyskiwania dotacji dla firm

Zasady konkursu:

Nabór jest przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Projekt musi przyczynić się do transformacji województwa śląskiego, np. poprzez zasadniczą zmianę bądź dywersyfikację procesu produkcji.

Preferencje:

W projekcie warto zawrzeć kilka kluczowych elementów, które są wysoko oceniane. Mowa tutaj np. o wdrożeniu:

 • Gospodarki Obiegu Zamkniętego;
 • wyników prac B+R;
 • innowacji;
 • rozwiązań cyfrowych.

Kluczowe będzie również wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii, utworzenie nowych miejsc pracy oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. Ważnym aspektem jest także realizacja projektu, gdyż musi się ona odbywać na terenach górniczych, które zostały objęte planem transformacji.

Zasady finansowania:

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa usługowe lub produkcyjne z województwa śląskiego (z wyłączeniem podregionu częstochowskiego).

Wsparcie udzielane jest w ramach bezzwrotnej dotacji w formie de minimis.

Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł.

Maksymalna wartość projektu wynosi 2 mln zł.

Intensywność wsparcia wynosi do 60% kosztów netto inwestycji.

Dotacja udzielana jest na aktywa trwałe i wartości niematerialne oraz prawne.

Terminy naborów:

Wnioski można składać od 5 do 26 września 2023 roku.

Duża presja czasu działa na niekorzyść dla województwa śląskiego. Warto zatem się spieszyć, aby pozyskać bezzwrotną dotację. Ogromne znaczenie ma profesjonalne wsparcie specjalistów, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem dofinansowania. Kluczowe jest także indywidualne podejście do każdego projektu, jak i poufność informacji. W tej tematyce można liczyć na wsparcie ekspertów z Inicjatywy Euro, którzy kierują swoją ofertę do przedsiębiorców. Obsługa i doradztwo dotyczą zarówno mikro, małych, średnich, jak i dużych firm. Niewątpliwie sporym atutem jest możliwość skorzystania z darmowych konsultacji. Specjaliści z Inicjatywy Euro posiadają duży zakres wiedzy oraz spore doświadczenie, również w przypadku trudnych projektów. Klient może liczyć na uzyskanie rzetelnych informacji, fachowe doradztwo oraz gwarancję przejścia oceny formalnej projektu. Firma Inicjatywa Euro cechuje się kompleksową obsługą z zakresu pozyskiwania i rozliczania uzyskanego dofinansowania. Warto zatem skorzystać z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów.