Unia Europejska na 2024 rok przygotowała kolejne programy, których celem jest wdrażanie zasadniczych zmian w prowadzonej działalności gospodarczej. Zakładają one rozwój modelu biznesowego tak, aby stał się bardziej nowoczesny oraz konkurencyjny. Fundusze Europejskie przewidziane zostały również w obszarze transformacji.

Top 3 dotacje unijne dla firm w zakresie transformacji

Fundusze Europejskie znacząco przyczyniają się do rozwoju czy transformacji przedsiębiorstw w Polsce. Warto zatem zapoznać się z najlepszymi propozycjami dotacji na 2024 rok.

Ścieżka SMART

To program, który jest ukierunkowany na wsparcie działalności innowacyjnej. Ścieżka SMART jest instrumentem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG na lata 2021-2027. Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które mają wzmocnić przedsiębiorstwa oraz ich konkurencyjność.

Ścieżka SMART skierowana jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, jak również ich konsorcjów, dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów czy konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Kluczowe wymagania:

Dla MŚP obowiązkowo na opracowanie lub wdrożenie innowacji, jednak projekt może zostać rozbudowany o dowolną liczbę modułów dodatkowych, przy uwzględnieniu potrzeb danego przedsiębiorstwa i kompleksowego jego rozwoju.

Moduły fakultatywne:

 • infrastruktura B+R;
 • cyfryzacja;
 • zazielenienie przedsiębiorstw;
 • internacjonalizacja;
 • kompetencje.

Opracowywane i wdrażane rozwiązania muszą cechować się innowacyjnością na poziomie minimum krajowym.

Nabór:

Ogólne nabory dla pojedynczych przedsiębiorstw: dużych i MŚP:

Czerwiec – październik 2024 r. Alokacja 890 mln zł.

Nabory dla Konsorcjów:

15 grudnia 2023 – 8 lutego 2024 – konsorcja naukowo-przemysłowe bądź konsorcja MŚP wraz z dużymi przedsiębiorstwami. Alokacja 1 335 mln zł.

Kwiecień – maj 2024 rok – konsorcja MŚP. Alokacja 220 mln zł.

Kredyt ekologiczny

Jest współfinansowany w ramach Programu 3.1 „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimatu” – FENG. Kredyt ekologiczny to forma bezzwrotnej dotacji, mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw we wdrożeniu rozwiązań, które są zgodne z wytycznymi ochrony środowiska. Program ten dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci część kredytu w zakresie 20% – 70% w zależności od lokalizacji. Pozyskane funduszem można przeznaczyć na szeroko pojętą transformację z zakresu efektywności energetycznej. Mowa tutaj np. o zmianie źródeł energii. Projekty mogą obejmować zarówno modernizację istniejącej infrastruktury, jak i zakup źródeł energii odnawialnej czy usługi doradcze.

Nabór:

25 kwietnia – 25 lipca 2024 r. Alokacja 660 min zł.

DIG.IT Transformacja Cyfrowa polskich MŚP

Organizatorem tego programu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Środki będą udzielane w ramach Funduszy Europejskich Dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG. Bezzwrotna dotacja będzie dedykowana transformacji cyfrowej. DIG.IT przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wsparcie ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz innowacyjności firm poprzez proces transformacji cyfrowej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi chmurowe (np. SaaS) oraz zakup gotowego oprogramowania bądź zleconych prac programistycznych, których celem będzie wytworzenie dedykowanego oprogramowania. Dodatkowo środki można przeznaczyć na koszty związane ze wdrożeniem oprogramowania, szkoleń czy niezbędnego sprzętu IT.

Wymagania:

 • automatyzacja procesów oraz analityka biznesowa;
 • zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych;
 • cyfrowa sprzedaż oraz kontakt z klientem;
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji;
 • wykorzystanie rozwiązań chmurowych;
 • cyberbezpieczeństwo.

Forma i wysokość wsparcia:

Wsparcie udzielane będzie w formie grantów w ramach pomocy de minimis.

Przedsiębiorstwo może uzyskać maksymalnie 200 tys. Euro.

Intensywność wsparcia wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Nabór:

Styczeń 2024 r.

Wymienione wyżej dotacje mają jeden wspólny cel: przyczynić się do transformacji przedsiębiorstwa. Pozyskane środki mają posłużyć znaczącym zmianom w określonych obszarach działalności, które przełożą się na wzmocnienie danej firmy oraz jej konkurencyjności. Wdrożone rozwiązania mają na celu wsparcie rozwoju nowych produktów oraz technologii, jak również optymalizację procesów, co przełoży się na nowe rynki zbytu i większy dochód.

Pozyskiwanie funduszy europejskich przyczynia się do rozwoju prowadzonej działalności bądź zmiany dotychczasowego modelu biznesowego. Wsparcie finansowe pozwala na wdrożenie znaczących zmian w infrastrukturze przedsiębiorstwa, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności oraz wyższe dochody.