Przemysł 4.0 stanowi koncepcję rozwoju państw europejskich, w odpowiedzi na silną ekspansję Chin oraz Stanów Zjednoczonych na globalny rynek. Zwany również jako Czwarta Rewolucja przemysłowa pozwala na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań dla współczesnych przedsiębiorstw. Europejscy przedsiębiorcy zyskują możliwość wprowadzenia zaawansowanych technologii, które znacząco wpływają na konkurencyjność w światowym obiegu towarów oraz usług.

Czym jest mapa drogowa w kontekście dotacji na przemysł 4.0?

Mapa drogowa to plan zawierający poszczególne działania obejmujące zmiany, które zostaną wdrożone w danym przedsiębiorstwie, w celu osiągnięcia dojrzałości cyfrowej, jak również uzyskania zaawansowanych metod produkcji. Stanowi ona podstawę starania się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Dlaczego posiadanie mapy drogowej jest warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację?

Mapa drogowa przemysłu 4.0 to niezbędny element w projektach unijnych. To właśnie dzięki niej można starannie przeanalizować konkretne działania, które w danym czasie można wdrożyć oraz określić obszary, najlepiej odpowiadające na potrzeby wdrożenia nowych technologii. Planowanie wprowadzenia cyfryzacji w danym przedsiębiorstwie wymaga odpowiedniego i starannego przygotowania. Mapa drogowa przemysłu 4.0 pozwala na dokładnie zaplanowanie poszczególnych działań, który należy wdrożyć w celu skutecznego i efektywnego procesu przeprowadzanych zmian. To również określenie priorytetów oraz konkretnych kierunków rozwoju, które wpłyną na zwiększenie wydajności produkcji oraz usług.

Jakie inne kryteria należy spełnić, aby móc ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie kierowane jest dla małych lub średnich przedsiębiorstw. Chcąc ubiegać się o dotację dla przemysłu 4.0, oprócz opracowanej mapy drogowej przede wszystkim należy prowadzić działalność produkcyjną. Dodatkowo przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w czasie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, przychód ze sprzedaży osiągnął nie mniej niż 2 mln zł.

Jakie technologie mogą być dofinansowane?

Dofinansowanie poszczególnych technologii jest ściśle związane z mapą drogową 4.0. Zawarty w niej plan wdrożenia poszczególnych zmian odnosi się do finansowania danych procesów w konkretnym przedsiębiorstwie.

Pozyskane fundusze dotyczą przykładowo takich technologii jak:

  • roboty przemysłowe;
  • sztuczna inteligencja;
  • Big Data wraz z działaniami obejmującymi analizę danych;
  • integracja technologii operacyjnych i informatycznych;
  • chmura obliczeniowa;
  • druk 3D.
dotacje z unii europejskiej dla firm 2023

Jakie możliwości gwarantuje dobrze skonstruowana mapa drogowa?

Nowoczesny i zautomatyzowany przemysł pozwala na osiągnięcie wyższego wskaźnika wzrostu tempa produkcji oraz efektywności działań. Dodatkowo znaczącej poprawie podlega wydajność, przy jednoczesnym zachowaniu jakości. To również możliwość pełnej kontroli procesów produkcyjnych, co przekłada się na jego optymalizację. Takie działania wpływają na minimalizowanie strat oraz oszczędności. Efektem tego zjawiska jest doskonalenie wszelkich procesów, co przekłada się na konkurencyjność przedsiębiorstwa i szybsze sprostanie oczekiwaniom klientów czy zapotrzebowania na rynku. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o 800 tys. dofinansowania, natomiast realizacja projektów z dotacji sięga poziomu 85%.

Co powinien i co może zawierać plan transformacji firmy?

Plan transformacji powinien zawierać ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa wraz z uwzględnieniem trendów rynkowych związanych z transformacją cyfrową oraz otoczenia przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Opis poszczególnych produktów firmy wraz z charakterystyką ich dojrzałości cyfrowej. Ważna jest również analiza dotychczasowego modelu biznesowego oraz określenie poziomu wykorzystania technologii cyfrowej. W planie warto zawrzeć również wskazania oraz uzasadnienia obszarów potencjału do przeprowadzenia transformacji z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej. Kluczowa będzie także ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem diagnozy zarówno obecnego, jak i docelowego stanu w wybranych obszarach działalności.

Plan transformacji firmy musi zawierać analizę obecnego stanu procesów przemysłowych w przedsiębiorstwie. Kluczowe jest również określenie obszarów, które zostaną objęte innowacyjnymi rozwiązaniami oraz plan działania zawierający konkretne czynności konieczne do wdrożenia poszczególnych procesów zgodnie z harmonogramem. Plan transformacji musi określać także szacunkowe koszty wprowadzenia planowanych zmian, wraz z oszacowaniem przypuszczalnych korzyści oraz zysków wynikających ze wdrożonych procesów. Dodatkowo należy uwzględnić plan szkoleń dla kadry pracowniczej, w celu zapewnienie niezbędnych kompetencji i umiejętności. Ważna jest również ocena ryzyka oraz plan jego zarządzaniem. Ma to na celu zapobieganie ewentualnym problemom, które mogą wystąpić podczas wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Jakie przedmioty uwzględnione w planie transformacji mogą być dofinansowane przez dotacje przemysł 4.0?

Pozyskane dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • usługi doradcze, w tym opracowanie mapy drogowej;
  • aktywa trwałe, czyli nabycie maszyn, urządzeń, robotów czy technologii, które przyczynią się do transformacji;
  • roboty budowlane dotyczące instalacji maszyn i urządzeń;
  • zakup patentów, oprogramowania, licencji czy know-how do usprawnienia procesów produkcji.

Koncepcja przemysłu 4.0 łączy w sobie nowoczesne technologie, np. automatyzację czy robotyzację. Pozwala na stworzenie zintegrowanych systemów produkcyjnych, które przekładają się na większą konkurencyjność danego przedsiębiorstwa.