Podmioty z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój działalności. Dotacje z Unii Europejskiej dają ogromne możliwości wzrostu konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie do jej działalności innowacyjnych rozwiązań czy obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Zatem, jak wygląda procedura ubiegania się o dodatkowe środki finansowe oraz jak prawidłowo je rozliczyć?

Czym są fundusze z UE?

Dysponując własnym budżetem, Unia Europejska może finansować działania mające na celu wspomaganie gospodarek państw członkowskich oraz rozwiązywanie wspólnych problemów. Ich głównym zadaniem jest rozwój uboższych rejonów oraz zmniejszenie bezrobocia, a także poprawa jakości komunikacji drogowej, szynowej czy lotniczej. Budżet pozwala sprostać wyzwaniom oraz wpływa na rozwój danego państwa. Unia Europejska z powodzeniem realizuje politykę rozwoju regionalnego, inaczej zwaną polityką spójności bądź polityką strukturalną. To właśnie dzięki niej zmniejszane są różnice w rozwoju regionów oraz krajów członkowskich.

Jak i po co pozyskują je firmy?

Jednym ze źródeł, z którego można pozyskać środki finansowe na rozwój firmy, są dotacje z Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do Firmy. Największe środki można pozyskać na rozwój już istniejącej działalności. Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać zarówno mikro, małe, średnie oraz duże Firmy, które prowadzą działalność zarejestrowaną na terytorium naszego kraju. Projekty mają za zadanie wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw m.in. poprzez zwiększenie innowacyjności w danym przedsiębiorstwie czy obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Chcąc ubiegać się o dotacje, należy złożyć stosowny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Po wszczęciu procedury wniosek podlega ocenie, w tym merytorycznej. Po pozytywnym rozpatrzeniu następuje podpisanie umowy o dofinansowanie.

Jakie są zasady rozliczania dotacji ze środków unijnych?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dostosowania zasad rachunkowości do specyfiki pozyskanych funduszy unijnych. Ma to na celu wskazanie, w jaki sposób ujmowane są konkretne przedsięwzięcia w księgach rachunkowych. Co ważne, ewidencja wydatkowania pozyskanych środków musi być prowadzona w sposób przejrzysty, co wiąże się z jednoznacznym wyodrębnieniem operacji, które są związane z realizacją projektu. Konieczne jest zatem wprowadzenie stosownych zmian i uzupełnień, dostosowanych do polityki rachunkowości związanych z wykorzystaniem środków unijnych. Ewidencja rachunkowa powinna zapewniać sprawne rozliczenie każdego projektu.

Realizacja projektów ze środków unijnych powinna opierać się na dotychczasowej konstrukcji planu kont rachunkowych, należy jedynie dokonać modyfikacji i uzupełnień.

zasady rozliczania dotacji ze środków unijnych

Przychód w księgach rachunkowych, a ujęcie dotacji

Dotacja jest udzielana w formie bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, jako wsparcie działalności gospodarczej. Pozyskane środki pieniężne są zaliczane do przychodów. W księgach rachunkowych należy je ujmować w pozostałych przychodach operacyjnych. Przepisy określają dwa wyjątki:

  1. Otrzymanie środków w formie dopłat/subwencji do cen sprzedaży – dofinansowanie jest ujmowane jako przychód ze sprzedaży towarów bądź usług i nie jest zaliczany do pozostałych przychodów operacyjnych.
  2. Otrzymanie środków pieniężnych na nabycie bądź wytworzenie składników majątku trwałego:
  • środków trwałych;
  • środków trwałych w budowie;
  • wartości niematerialnych oraz prawnych

Zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych.

Zgodnie z art. 41 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne pozyskane na sfinansowanie nabycia bądź wytworzenia środków trwałych, w tym również środków trwałych w budowie i prac rozwojowych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zapis ten odnosi się również do środków otrzymanych na nabycie wartości prawnych i niematerialnych.

Ewidencja kosztów związanych z realizacją projektu unijnego.

Ważną kwestią jest również prawidłowe rozliczenie kosztów. Ich ewidencja powinna być prowadzona na wyodrębnionych kontach księgowych z podziałem na projekty oraz zadania, które są realizowane w ramach projektu. Każdy dokument finansowy, np. faktura, rachunek itp. powinien zawierać załącznik, czyli opis dokumentu księgowego. Wzór dołączany jest do umowy o dofinansowanie. Dodatkowo należy dołączyć potwierdzenie wykonanego przelewu.

Dotacje z Unii Europejskiej są korzystnym wsparciem dla przedsiębiorców. Pozyskanie funduszy pozwoli na rozwój działalności, zwiększając tym samym pozycję firmy na rynku. Procedura ubiegania się o wsparcie z Unii Europejskiej dla wielu osób jest skomplikowana, stąd też warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Firmy, które specjalizują się w pozyskiwaniu funduszy, pomogą przygotować niezbędną dokumentację, wybrać optymalny program finansowania oraz przejść przez całą procedurę.