Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to dotacje, które przeznaczone są na rozwój mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw. W ramach Ścieżki SMART można pozyskać finansowanie na kompleksowe projekty, które składają się z poszczególnych modułów. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej, zarejestrowanej na terytorium Polski. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez przedsiębiorców lub w konsorcjach z udziałem innych przedsiębiorców. Pozyskane fundusze znacząco przyczynią się do rozwoju innowacyjności w danej firmie.

Aktualizacja terminów naborów – nowy harmonogram

Zmiany harmonogramu naborów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przedstawiają się następująco:

1. Działanie 1.1 ścieżka SMART – nabór dla konsorcjów:

Zmiana daty początkowej z 30 października na 14 listopada, a także zmiana naboru wniosków do dnia 8 lutego 2024 roku.

2. Działanie 1.1 Ścieżka SMART – nabór pojedyncze MŚP:

Zmiana daty zakończenia naboru wniosków z 30 czerwca na dzień 30 października 2023 roku.

3. Działania 1.1 Ścieżka SMART – nabór na rzecz dostępności:

Zmiana daty zakończenia składania wniosków z 31 sierpnia na 30 października 2023 roku.

specjalista ds. pozyskiwania dotacji z unii europejskiej

Co jest celem konkursu FEGN Ścieżka SMART?

FEGN, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. To największy program wsparcia innowacji dla przedsiębiorców, przewidziany na lata 2021-2027. Ścieżka SMART to kompleksowe wsparcie finansowe dla działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Składa się ono z 7 modułów:

1. B+R

Obejmuje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których założeniem jest opracowanie innowacji produktowej bądź procesowej. Celem tego modułu jest wdrożenie nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi lub innowacji w procesie biznesowym.

2. Wdrożenie innowacji

Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenie wyników prac B+R co najmniej na poziomie krajowym. Cel obejmuje wdrożenie nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi bądź innowacji w procesie biznesowym.

 3. Infrastruktura B+R

Możliwość dofinansowania utworzenia bądź rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego. Celem tego modułu jest wsparcie w realizacji agendy badawczej, której zadaniem jest opracowanie innowacji produktowej bądź procesowej.

4. Cyfryzacja

Dofinansowanie transformacji cyfrowej i zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Cele modułu jest bezpieczeństwo, transformacja cyfrowa działalności przedsiębiorstwa, procesów w nim zachodzących oraz modelu biznesowego.

5. Zazielenienie przedsiębiorstw

Dotacja przeznaczona jest na wsparcie działań związanych z zieloną transformacją przedsiębiorstwa. Celem tego modułu są zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez uwzględnienie aspektów środowiskowych.

6. Kompetencje

Moduł zakłada podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej. Cel: doskonalenie kompetencji pracowników oraz osób zarządzających, poprzez zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

7. Internacjonalizacja

Dofinansowanie przeznaczone jest na działania związane z ochroną praw własności przemysłowej oraz obrony w przypadku naruszenia. Dotacja może być wykorzystana również na promocję zagraniczną produktów. Cel: umiędzynarodowienie produktów oraz uzyskanie procesu ochrony własności.

Dotacja przeznaczona jest dla mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorców, instytucji i organizacji badawczych, uczelni oraz podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, a także organizacje pozarządowe. Wyjątkowość Ścieżki SMART oparta jest na modułowej konstrukcji projektów, które są przedkładane do dofinansowania. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają możliwość, aby w jednym wniosku uwzględnić różne etapy innowacyjnego przedsięwzięcia i jego sfinansowania. Warto zatem przeanalizować potrzeby własnej firmy i sięgnąć po dofinansowanie.

Jakie warunki konkursowe należy spełnić?

Ścieżka SMART składa się z 7 modułów, w tym obowiązkowych i dowolnych. Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw obowiązkowy jest moduł B+R bądź wdrożenie innowacji. Duże przedsiębiorstwa obowiązkowo muszą wybrać moduł B+R. Z kolei pozostałe moduły są dobrowolne, oznacza to, że przedsiębiorstwa mogą je wdrożyć na podstawie aktualnych potrzeb. Istotną kwestią jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Ważnym aspektem jest tutaj stworzenie koncepcji realizacji projektu. Warto zatem przeanalizować potrzeby inwestycyjne i rozwojowe danej firmy, uwzględniając 7 dostępnych modułów i dopasowanie optymalnych korzyści finansowania. Ważna jest również strategia realizacji projektu.