Polityka klimatyczna Unii Europejskiej wyznacza cele w dziedzinie energii oraz klimatu. Działania muszą zmierzać w kierunku neutralnej gospodarki, stąd też konieczna jest transformacja. Województwo śląskie szczególnie będzie odczuwało jej skutki. Z pomocą przychodzą instrumenty finansowe wdrażane przez Unię Europejską, których zadaniem przede wszystkim jest pomoc i wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jaka jest całkowita wartość projektu?

Poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa. Dla mikro i małych firm wynosi 60%, natomiast dla średnich 50%. Poziom dofinansowania działań do dywersyfikacji gospodarczej podregionów górniczych objętych transformacją wynosi:

 • Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w PLN – 176 452 000,00 zł
 • Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w EUR – 40 000 000,00

Czym jest Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji?

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to forma dofinansowania, która powstała w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Dedykowana jest wyznaczonym regionom, które zostały objęte restrukturyzacją sektora węglowego. Działanie 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji to instrument finansowy, który został wdrożony w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jego zadaniem jest złagodzenie skutków gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych powstałych wskutek procesu przekształcania gospodarczego w kierunku osiągnięcia celów wyznaczonych przez UE na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu, a także w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 roku. Pozyskane fundusze stanowią bezzwrotną dotację, a ich zadaniem jest wzmocnić potencjał rozwojowy oraz konkurencyjność MŚP. Projekt będzie musiał zakładać wdrożenie działań, które przyczynią się do transformacji województwa śląskiego, np. poprzez dywersyfikację bądź też zasadniczą zmianę procesu produkcji, w tym także automatyzację.

 

dotacje z unii europejskiej dla firm 2023

Szczegóły naboru dotyczące działania 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Nabór dedykowany jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, które zlokalizowane są na terenie województwa śląskiego z wyłączeniem podregionu częstochowskiego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Z bezzwrotnego dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie śląskim w podregionach:

 • katowickim,
 • tyskim,
 • rybnickim,
 • bielskim,
 • bytomskim,
 • sosnowieckim,
 • gliwickim.

Z możliwości ubiegania się o dotację zostały wykluczone projekty, które zlokalizowane są na terenie podregionu częstochowskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pozyskane fundusze można przeznaczyć na:

 • środki trwałe/dostawy;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • pomoc szkoleniowa;
 • koszty pośrednie.

W praktyce oznacza to, że otrzymane środki można przeznaczyć np. na zakup maszyn lub urządzeń, a także inwestycje logistyczne, których zadaniem będzie zmiana profilu działalności bądź wdrożenie nowych/ulepszonych procesów, usług czy produktów neutralnych dla klimatu. Pozyskane fundusze muszą przyczynić się do zmniejszenia zużycia surowców w procesie produkcji, a także służyć wdrażaniu czystych technologii. Działania powinny opierać się na:

 • redukcji odpadów,
 • recyklingu,
 • efektywnym gospodarowaniu zasobami,
 • a także ograniczeniu zużycia energii w procesie produkcyjnym.

Co ważne, dotacja może być również wykorzystana w celu podnoszenia kompetencji kadry pracowniczej.

Jak przygotować wniosek?

Przed przystąpieniem do konstruowania wniosku należy zapoznać się z kryteriami wyboru. To niezwykle istotne, gdyż ich spełnienie jest podstawowym warunkiem, by móc ubiegać się o bezzwrotną dotację. Warto również zaznajomić się z instrukcją wypełniania wniosku. Następnie należy zapoznać się z informacjami na temat LSI 2021 – jest to system przeznaczony do składania wniosków. Ważne, aby zapoznać się z SZOP oraz regulaminem wyboru projektów. W razie niejasności można skontaktować się z Punktem Informacyjnym bądź skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy na co dzień specjalizują się w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Wniosek o bezzwrotną dotację należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2021.

Pozyskiwanie funduszy europejskich znacząco ułatwia proces transformacji przedsiębiorstw. Dodatkowe środki pozwolą na wdrożenie nowych bądź ulepszonych procesów czy usług, które będą neutralne dla klimatu. Beneficjentami pomocy są MŚP, które szczególnie zostały dotknięte skutkami transformacji.