Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór pn. „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności”. Program ten zakłada wsparcie dla mikro, małych i średnich firm, działających w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Jakie są przyczyny powstania dotacji dla branży HoReCa oraz pokrewnych obszarów?

Krajowy Plan Odbudowy zakłada pomoc dla MŚP z sektora hotelarstwa, turystyki, gastronomii oraz kultury wsparcie finansowe, mające na celu zniwelowanie skutków pandemii COVID-19. Kluczowym aspektem jest dostosowanie biznesu do nowych warunków funkcjonowania. Branże, które zostały najbardziej dotknięte skutkami pandemii, mimo ożywienia gospodarczego nadal nie osiągnęły wyników sprzed 2020 roku. Wsparcie finansowe ma za zadanie wspomóc kluczowe branże w celu ich unowocześnienia lub zmiany profilu działalności.

Jak ma wyglądać nabór?

Wybór przedsięwzięć ma nastąpić w formie konkursu. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest:

  • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura na terytorium Polski w województwie, w którym zgłaszana jest lokalizacja realizacji przedsięwzięcia MŚP;
  • odnotowanie spadku obrotów w wysokości przynajmniej 30% w latach 2020-2021 liczonych rok do roku;
  • jeżeli działalność została zawieszona w 2020 roku przez co najmniej 6 miesięcy, wówczas wnioskodawca wskazuje spadek obrotów w 2021 roku, dokonując porównania do 2019 roku.

Wniosek o dotacje dla firmy z sektora HORECA należy złożyć w formie elektronicznej.

Co będzie definiować przyznanie dotacji?

Ocena przedsięwzięć MŚP jest dokonywana na podstawie kryteriów wyboru określonych w regulaminie, w oparciu o informacje zawarte we wniosku, jak również dołączonych załącznikach. Przedsięwzięcie MŚP zostanie wybrane do wsparcia, jeżeli:

  • spełniło kryteria wyboru i uzyskało wymaganą liczbę punktów:
  • miejsce na liście uszeregowanych wg liczby uzyskanych punktów uprawnia do pozyskania wsparcia;
  • kwota przeznaczona na wsparcie nie jest przekroczona, tym samym pozwala na uzyskanie finansowania we wnioskowanej kwocie.
dotacje z unii europejskiej dla firm 2023

Top 8 pytań i odpowiedzi dotyczących dotacji dla branży HoReCa

1. Jaki jest cel konkursu?

Celem wsparcia jest zmiana lub unowocześnienie profilu działalności mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z branży hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej oraz zajmujących się kulturą, którzy zostali najbardziej poszkodowani w wyniku pandemii COVID-19.

2. Jaki jest zasięg lokalizacyjny konkursu?

Konkurs obejmuje całą Polskę, która została podzielona na rejony. Dla każdego z nich w konkursie zostanie wybrany jeden operator, który będzie działał w skali danego regionu, obejmując kilka województw zgodnie z następującym podziałem:

Rejon 1: województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie;

Rejon 2: województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie;

Rejon 3: województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubuskie;

Rejon 4: województwa: śląskie, opolskie, łódzkie;

Rejon 5: województwa: wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie.

3. Dla kogo dedykowana jest dotacja?

Dotacja dedykowana jest dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z sektora: hotelarstwo, gastronomia, turystyka oraz kultura.

4. Jaki jest główny warunek ubiegania się o dotację?

Głównym warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest odnotowany spadek obrotów w latach 2020 – 2021 w wysokości przynajmniej 30% liczonych rok do roku.

5. Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacja może zostać przeznaczona na inwestycje związane z rozbudową bądź modernizacją infrastruktury produkcyjnej lub usługowej. Obejmować to może takie działania jak: prace budowlane, ekologiczna transformacja, wdrożenie technologii cyfrowej czy zakup urządzeń bądź maszyn. Pozyskane fundusze można przeznaczyć również na podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej, np. poprzez szkolenia, w szczególnie w sytuacji rozszerzenia lub zmiany profilu działalności. Dofinansowaniu podlegają także usługi rozwojowe mające na celu wsparcie MŚP, np. opracowanie modelu biznesowego.

6. Jaki jest maksymalny okres na realizacje projektu?

Realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku, natomiast okres realizacji wynosi maksymalnie 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż 31 stycznia 2026 roku.

7. Jak dokonywana jest ocena projektu przez komisję konkursu?

Ocena spełnienia kryteriów wyboru danych przedsięwzięć MŚP jest jednoetapowa. Dokonywana jest w oparciu o wytyczne wyboru określone w regulaminie przez co najmniej dwóch członków oceniających.

8. Jaki jest termin naboru dla firm?

Planowany termin naboru przypada na początek 2024 roku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest jednostką wspierającą realizację inwestycji. Instrument zostanie wdrożony za pośrednictwem regionalnych operatorów, będą oni odpowiedzialni za wybór projektów dofinansowania w konkretnym województwie.