Śląsk kojarzony jest jako jeden z najważniejszych regionów przemysłowych w naszym kraju, głównie za sprawą górnictwa oraz przemysłu ciężkiego. Zachodzące zmiany gospodarcze oraz intensywne procesy restrukturyzacji gospodarczej, znacząco zmieniają potencjał tego regionu oraz powodują zmiany społeczne. Jednym z kluczowych wyzwań, jakie dotyczy województwa śląskiego, jest zmiana procesów sprawiedliwej transformacji w kierunku zielonej i nowoczesnej gospodarki.

Czym jest idea „10.3 Wsparcie MŚP na rzecz Transformacji”?

Program 10.3 Wsparcie MŚP dla transformacji ma na celu umożliwienie ludności oraz regionom łagodzenia (wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, a także gospodarkę i środowisko) skutków transformacji, której założeniem jest osiągnięcie wyznaczonych zadań Unii na 2030 rok w dziedzinie energii i klimatu, a także w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050. Założeniem projektu jest pomoc we wdrożeniu zmian, czyli transformacja województwa śląskiego, np. poprzez dywersyfikację bądź zasadniczą zmianę, w tym także automatyzację procesu produkcji.

Dla kogo skierowana jest idea i jakie podmioty mogą otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji jest dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom. Bezzwrotne dotacje będą przyznawane firmom z sektora MŚP z województwa śląskiego z podregionów: katowicki, tyski, gliwicki, rybnicki, bytomski oraz sosnowiecki. Z programu zostały wykluczone projekty, które zlokalizowane są na terenie podregionu częstochowskiego. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji kierowany jest do przedsiębiorstw, które chcą dokonać znaczących zmian w swojej działalności produkcyjnej. Projekty muszą zakładać przynajmniej jeden z czterech typów inwestycji początkowej:

 • istotna zmiana procesu produkcji;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej;
 • dywersyfikację działalności;
 • utworzenie nowego zakładu.

Nabór będzie kierowany do firm produkcyjnych i usługowych.

dotacje dla firm

Jaka wysokość dofinansowania jest przewidywana?

Poziom dofinansowania przede wszystkim będzie uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa. Małe firmy będą mogły otrzymać refundację do 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku średnich firm refundacja wyniesie do 40% kosztów kwalifikowanych.

Wartość dofinansowania dla poszczególnych naborów wygląda następująco:

 • nabór na mikroinwestycje – minimalne dofinansowanie 500 tys. PLN, natomiast maksymalne 2 mln PLN;
 • nabór na makroinwestycje – minimalne dofinansowanie 5 mln PLN

Dofinansowanie zostanie udzielona na aktywa trwałe, np. maszyny, urządzenia, wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie, systemy informatyczne oraz roboty i materiały budowlane.

Jakie koszty można sfinansować w ramach dotacji?

W ramach działania mogą być wspierane inwestycje logistyczne oraz produkcyjne, które przyczyniają się do zmiany zakresu działalności lub wprowadzenia ulepszonych czy też nowych neutralnych dla klimatu: usług, produktów, procesów, a także pozyskania nowych rynków, stworzenia nowych miejsc pracy bądź utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach. Dodatkowo środki można przeznaczyć na inwestycje, które przyczynią się do:

 • zmniejszenia zużycia surowców podczas procesów produkcyjnych;
 • wprowadzania technologii redukujących odpady lub mających na celu zapobieganie ich powstawaniu;
 • recyklingu materiałów;
 • efektywnego gospodarowania zasobami;
 • ograniczenia zużycia energii podczas procesów produkcyjnych.

Dodatkowo pozyskane środki można przeznaczyć na rozwój oraz podnoszenie kompetencji kadry pracowniczej danego przedsiębiorstwa.

Terminy oraz ważne informacje dla zainteresowanych

Dzięki pozyskanym dotacjom na inwestycje dla firm z województwa śląskiego, można zwiększyć zdolności produkcyjne, utworzyć nowy zakład, zdobyć nowy rynek, stworzyć nowe miejsca pracy, wdrożyć czyste technologie, zredukować odpady czy zmniejszyć zużycie surowców w procesach produkcyjnych.

Konkurs będzie otwarty i odbędzie się w dwóch naborach:

1. Makroinwestycje w MŚP

Wartość dofinansowania: 5 mln

Nabór 22 maja – 4 lipca 2023 roku

2. Mikroinwestycje w MŚP

Minimalna wartość dofinansowania 500 tys. PLN

Maksymalna wartość: 2 mln PLN

Nabór: wrzesień – październik 2023 roku

Przygotowanie stosownej dokumentacji wymaga nie tylko wiedzy, ale także doświadczenia. Warto zatem zaufać specjalistom, którzy na co dzień zajmują się pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej. Firma Inicjatywa Euro oferuje pomoc oraz wsparcie na każdym etapie ubiegania się o fundusze. To rzetelny i godny zaufania partner biznesowy, który opiera swoją pracę na bezpośrednim kontakcie z klientem i zrozumieniu jego potrzeb. Warto zatem skorzystać z pomocy specjalistów, by zwiększyć swoje szanse na pozyskanie środków z Unii Europejskiej.