730 302 015

NOWE REFERENCJE !!!

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z projektami Naszych kolejnych klientów, które w ostatnim czasie uzyskały pozytywną ocenę i zostały rekomendowane do pozyskania dofinansowania.

Zachęcamy do nawiązania współpracy z firmą Inicjatywa Euro już dzisiaj !


MODESTA Sp. z o.o. S.K.A.

„Opracowanie nowych produktów w firmie Modesta sp. z o.o. S.K.A.”


CORRESCOPY

„Opracowania nowego wyrobu – nanokalibracyjnej płytki wzorcowej dla systemu korelacyjnej obserwacji powierzchni w mikro- i nanoskali”


IMMUNOPHARMA R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

„Opracowanie ulepszonego produktu – ekstraktu na bazie grzyba medycznego przeznaczonego do produkcji suplementów diety i żywności funkcjonalnej dla osób zawodowo i amatorsko uprawiających sporty wyczynowe”


IGHT s.c. Ignacy Mościcki, Grzegorz Kaszyński

„Opracowanie nowego produktu – systemu plazmowego trawienia powierzchni dla mikroskopowych urządzeń obrazujących”


„DYLEWSKI” Mariusz Dylewski – NOWOŚĆ !!!

Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę „Dylewski” Mariusz Dylewski
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP
Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł

Całkowita wartość projektu: 2 761 124,60 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 638 118,37 zł
Kwota dofinansowania: 737 153,26 zł

„Protego” Zakład Projektowo-Badawczy Produkcyjny i Handlowy Włodzimierz Kiełbasiewicz

„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa „Protego” Zakład Projektowo-Badawczy Produkcyjny i Handlowy Włodzimierz Kiełbasiewicz poprzez zakup bezzałogowego systemu lotniczego i wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania informacji przestrzennych o terenie”
w ramach
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny,
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020

Całkowita wartość projektu: 575 640,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 468 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 210 600,00 zł

WOLAV W.Kocoń M.Joński sp. j.

„Wprowadzenie do produkcji przez WOLAV W.Kocoń M.Joński sp. j. nowych urządzeń zmniejszających emisję odorantów”
w ramach
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny,
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020

Całkowita wartość projektu (w zł) 934 800,00
Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł) 760 000,00
Kwota dofinansowania (w zł) 304 000,00

EuroPharma Alliance sp. z o.o.

„Opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu – żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla pacjentów chorych na chorobę zwyrodnieniowa stawów”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wydatki ogółem: 263 220 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 214 000 PLN
Dofinansowanie: 171 200 PLN

EuroPharma Alliance sp. z o.o.

„Nowa kategoria żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, skierowana dla pacjentów po zabiegach stomatologicznych w zakresie implantologii”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wydatki ogółem: 264 450 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 215 000 PLN
Dofinansowanie: 172 000 PLN

EuroPharma Alliance sp. z o.o.

„Ulepszony produkt z kategorii żywności specjalnego przeznaczenia medycznego skierowany dla pacjentów chorych na przewlekłe bóle kręgosłupa”
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wydatki ogółem: 263 220 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 214 000 PLN
Dofinansowanie: 171 200 PLN

EuroPharma Alliance sp. z o.o.

„Opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu – żywności specjalnego przeznaczenia medycznego dla pacjentów cierpiących na przewlekły kaszel i inne działania niepożądane wynikające z palenia tytoniu lub wdychania powietrza zanieczyszczonego papierosowym dymem”
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wydatki ogółem: 261 990 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 213 000 PLN
Dofinansowanie: 170 400 PLN

PROM Sp. z o.o.

„Opracowanie szlifowanej posadzki polimerobetonowej oraz technologii jej zastosowania w obiektach przemysłowych”
w ramach
Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”
Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Poddziałania nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”
Schemat nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 457 405,50 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 391 890,00 zł
Kwota dofinansowania: 242 362,00 zł

VitaSynth sp. z o.o.

„Tworzenie działu badawczo – rozwojowego w firmie VitaSynth Sp. z o.o.”
w ramach:
Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce
Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
Typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014– 2020

Całkowita wartość projektu: 1 872 540,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 478 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 522 250,00 zł

„LUXON” sp. z o.o.

„Wykonanie usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu – przemysłowej oprawy LED z przeznaczeniem do wysokich pomieszczeń o wysokich temperaturach pracy”
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Wydatki ogółem: 98 387.60 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 79 989.90 PLN
Dofinansowanie: 63 991.90 PLN

„LUXON” sp. z o.o.

„Zakup usługi doradczej opracowania krótkookresowej strategii – Planu Rozwoju Eksportu – dla firmy LUXON sp. z o.o.”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw konkursy horyzontalne”,
Typ projektu 1.4 D „Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych”

Wydatki ogółem: 19 680,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 16 000,00 zł
Dofinansowanie: 13 600,00 zł

„LUXON” sp. z o.o.

„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Luxon Sp. z o.o.”
w ramach
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”
Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Wydatki ogółem: 99 241,60 zł
Wydatki kwalifikowalne: 80 684,23 zł
Dofinansowanie: 68 581,60 zł

Oławskie centrum Rehabilitacyjne Józef Jarosz

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Praktyki Lekarza Rodzinnego Józef Jarosz w Owczarach”
w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny” Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)

Całkowita wartość projektu (w zł): 319 158,06
Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 259 705,26
Kwota dofinansowania (w zł): 170 508,42

Karmela Klimkiewicz

„Wdrożenie nowych, komplementarnych usług do firmy Karmela Klimkiewicz w celu rozwoju podmiotu na nowym rynku”
w ramach Oś Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu (w zł): 2 980 950, 00
Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 2 757 500, 00
Kwota dofinansowania (w zł): 1 930 250

Adam Stępień Transport Krajowy i Międzynarodowy „ASTRANS”

„Wdrożenie innowacji w diagnostyce pojazdów przez firmę Adam Stępień Transport Krajowy i Międzynarodowy „ASTRANS”
w ramach Oś Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu (w zł): 4 476 815, 93
Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 1 360 000, 00
Kwota dofinansowania (w zł): 911 200, 00

PPHU „Paweł” – Paweł Mierzejewski Zacisze Trzech Gór

Rozwój działalności turystycznej w obszarze LGD Sowiogórskie poprzez realizację projektu firmy PPHU Paweł – Paweł Mierzejewski Zacisze Trzech Gór.
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Całkowita wartość projektu (w zł): 461 703,98
Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 375 369,09
Kwota dofinansowania (w zł): 225 183,91

ABLO Group sp. z o.o.

„Zakup maszyn i urządzeń stolarskich wraz z niezbędnymi elementami pomocniczymi i akcesoriami oraz adaptacja hali produkcyjnej w celu wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych w zakresie produkcji paneli i ustrojów akustycznych”

w ramach Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020

Całkowita wartość projektu (w zł) 1 005 365,00.

Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł) 817 370,00.

Kwota dofinansowania (w zł) 343 295,40.

AINEKO Marcin Chruściel

„Opracowanie nowego wyrobu – wysokowydajnego serwera obliczeniowo-graficznego dedykowanego do rozproszonych obliczeń łańcuchów bloków danych”

w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.

Całkowita wartość projektu: 100 878,45 zł

Kwota wydatków kwalifikowanych: 82 015,00 zł

Kwota dofinansowania 73 813,50 zł

0 Comments

  • Facebook